„Wsparcie rodziny przez pedagoga rodzinnego w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej” trwa już od lutego 2020 r.

Aktualnie zwolniło się miejsce dla jednej rodziny wobec czego ogłaszam nabór uzupełniający. Jedna rodzina zostanie przyjęta do programu teraz, kolejne (wg. punktacji) trafią na listę rezerwową.

Realizacja zadania polega na objęciu wsparciem 40 rodzin dzieci objętych pomocą w formie Placówek Wsparcia Dziennego, zagrożonych ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich i umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, poprzez pracę pedagoga rodzinnego z rodziną. Pedagog rodzinny, będzie uczestniczył w przygotowaniu i realizacji opracowanego całościowego systemu działań na rzecz dziecka i rodziny, który będzie komplementarny wobec działań Placówki oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Zadanie będzie realizowane w latach od 2020-2022.

Cele zadania:

1) podnoszenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin w kryzysie, ograniczenie liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej;

2) wspieranie rodziny poprzez świadczenie usług pedagoga rodzinnego na podstawie wspólnie opracowanego planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przy współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka oraz rodziny, aby wzmocnić funkcję opiekuńczą, wychowawczą i społeczną rodziny.

Realizatorami przedmiotowego zadania publicznego są:

  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny  (3 pedagogów )
  • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Bosko (1 pedagog)

Uzupełnienie naboru trwać będzie do 25 maja 2021 r.

Wypełnione „karty zgłoszenia” (wraz z załącznikiem – „oświadczenie opiekuna”) należy przesyłać lub składać w sekretariacie Centrum Opieki nad Dzieckiem (ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie) lub drogą mailową na adres  arokita-zeluk@cod.szczecin.pl (można przesyłać skany ze wszystkimi podpisami, z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych) a następnie oryginały.

Po zakwalifikowaniu uczestnika do projektu konieczne będzie wypełnienie przez uczestnika pozostałych dokumentów wynikających z regulaminu (załączniki do regulaminu)  i dostarczenie ich najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji usługi.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem Projektu oraz z załącznikami.

karta zgłoszenia – Pedagog rodzinny

Oświadczenie opiekuna -załącznik do Karty zgłoszenia – „Pedagog rodzinny”

Przypominamy, że projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn. Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, które na każdym etapie mogą zgłaszać indywidualne potrzeby.