Deklaracja dostępności

Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej centrumopieki.szczecin.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • galeria zdjęć na podstronach placówek nie ma możliwości obsługi z poziomu klawiatury.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-26

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Logic Net S.C.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Pieprzak, mpieprzak@cod.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91-431-58-91 wew. 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin

Do budynku Centrum wejść można za pośrednictwem jednego wejścia, do którego prowadzą schody przy których znajduje się platforma przyschodowa przeznaczona dla osób poruszających się za pomocą wózków. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. Z holu głównego można dostać się tylko do pomieszczeń na parterze. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w korytarzu po lewej stronie od drzwi wejściowych.

Do budynku i części pomieszczeń (poza magazynami i kuchnią) można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W Centrum Opieki nad Dzieckiem nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.