Dzień dobry Państwu

w związku z zakończeniem pracy z 8 rodzinami biorącymi udział w projekcie OGŁASZAMY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY  – DLA OŚMIU RODZIN – do zadania „Wsparcie rodziny przez pedagoga rodzinnego w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej”.

Realizacja zadania polega na objęciu wsparciem rodzin dzieci objętych pomocą w Placówkach Wsparcia Dziennego, zagrożonych ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich i umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, poprzez pracę pedagoga rodzinnego z rodziną. Pedagog rodzinny, będzie uczestniczył w przygotowaniu i realizacji opracowanego całościowego systemu działań na rzecz dziecka i rodziny, który będzie komplementarny wobec działań Placówki oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Cele zadania:

1) podnoszenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin w kryzysie, ograniczenie liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej;

2) wspieranie rodziny poprzez świadczenie usług pedagoga rodzinnego na podstawie wspólnie opracowanego planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przy współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka oraz rodziny, aby wzmocnić funkcję opiekuńczą, wychowawczą i społeczną rodziny.

Realizatorem przedmiotowego zadania publicznego dla nowych rodzin będą pedagożki z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny 

Nabór uzupełniający trwa do 9 MARCA 2023 r.
Wypełnione „karty zgłoszenia” (wraz z załącznikiem – „oświadczenie opiekuna”) należy przesyłać lub składać w sekretariacie Centrum Opieki nad Dzieckiem (ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie) lub drogą mailową na adres  arokita-zeluk@cod.szczecin.pl (można przesyłać skany ze wszystkimi podpisami, z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych) a następnie oryginały.
O zakwalifikowaniu rodziny do zadania, na podstawie liczby przyznanych punktów, placówka zgłaszająca zostanie poinformowana niezwłocznie drogą mailową.
Po zakwalifikowaniu uczestnika do danej formy wsparcia konieczne będzie wypełnienie przez uczestnika pozostałych dokumentów wynikających z regulaminu (załączniki do regulaminu)  i dostarczenie ich najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji usługi.
 
Proszę o uważne zapoznanie się z Regulaminem Projektu oraz z załącznikami, które przesyłam.

Czekam na zgłoszenia. W razie wątpliwości zapraszam do kontaktu.

Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-1

karta zgłoszenia – Pedagog rodzinny-2022

Oświadczenie opiekuna -załącznik do Karty zgłoszenia – „Pedagog rodzinny” 2022

Przypominamy, że projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn. Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, które na każdym etapie mogą zgłaszać indywidualne potrzeby.