Dzień dobry Państwu

w związku z rozszerzeniem oferty w ramach zadania „Wsparcie rodziny przez pedagoga rodzinnego w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej” rozpoczynamy nabór uzupełniający do udziału w przedmiotowym zadaniu.

Realizacja zadania polega na objęciu wsparciem kolejnych 10 rodzin dzieci objętych pomocą w Placówkach Wsparcia Dziennego, zagrożonych ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich i umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, poprzez pracę pedagoga rodzinnego z rodziną. Pedagog rodzinny, będzie uczestniczył w przygotowaniu i realizacji opracowanego całościowego systemu działań na rzecz dziecka i rodziny, który będzie komplementarny wobec działań Placówki oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Zadanie będzie realizowane do marca 2023 r.

Cele zadania:

1) podnoszenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin w kryzysie, ograniczenie liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej;

2) wspieranie rodziny poprzez świadczenie usług pedagoga rodzinnego na podstawie wspólnie opracowanego planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przy współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka oraz rodziny, aby wzmocnić funkcję opiekuńczą, wychowawczą i społeczną rodziny.

Realizatorem przedmiotowego zadania publicznego dla nowych rodzin będzie pedagog z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny 

Nabór trwać będzie do 16 lutego 2022 r.
Wypełnione „karty zgłoszenia” (wraz z załącznikiem – „oświadczenie opiekuna”) należy przesyłać lub składać w sekretariacie Centrum Opieki nad Dzieckiem (ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie) lub drogą mailową na adres  arokita-zeluk@cod.szczecin.pl (można przesyłać skany ze wszystkimi podpisami, z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych) a następnie oryginały.
Po zakwalifikowaniu uczestnika do danej formy wsparcia konieczne będzie wypełnienie przez uczestnika pozostałych dokumentów wynikających z regulaminu (załączniki do regulaminu)  i dostarczenie ich najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji usługi.
 
Proszę o uważne zapoznanie się z Regulaminem Projektu oraz z załącznikami.

Zachęcam do udziału w projekcie i czekam na zgłoszenia. W razie wątpliwości zapraszam do kontaktu.

karta zgłoszenia – Pedagog rodzinny-2022

Oświadczenie opiekuna -załącznik do Karty zgłoszenia – „Pedagog rodzinny” 2022

Przypominamy, że projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn. Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, które na każdym etapie mogą zgłaszać indywidualne potrzeby.