Dzień dobry

Zapraszam do skorzystania z możliwości rozszerzenia oferty wsparcia dziennego o usługi mobilnego zespołu specjalistów. Zgłoszenia proszę składać na załączonych drukach.

Na kolejny rok szkolny oferujemy dodatkowe wsparcie PWD w postaci mobilnego zespołu specjalistów, który stanowi psycholog, pedagog, terapeuta i logopeda. Specjalistki świadczą usługi dla wychowanków na terenie poszczególnych PWD, przyjadą do dziecka w ustalonym terminie. Dzieci z PWD zostaną objęte wsparciem z rekomendacji wychowawców/kierowników placówki, za zgodą rodziców/opiekunów, którzy zostaną poinformowani o realizacji projektu. Na wniosek wychowawcy przyznana zostanie pierwsza godzina usługi specjalistycznej, następne zależne będą od oceny specjalisty po pierwszym kontakcie z dzieckiem.

Usługi pedagoga skierowane są przede wszystkim do wychowanków, którzy mają zalecenia do pracy określone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Ci wychowankowie w pierwszej kolejności objęci zostaną usługą.

O usługi logopedy ubiegać się można dla wychowanków, którzy już zostali zdiagnozowani (opinia z PPP) lub nie są zdiagnozowani ale słyszalna jest wada wymowy, trudności w prawidłowej komunikacji. Logopeda dokona diagnozy i podejmie decyzję co do zasadności pracy z danym dzieckiem.

Wobec specyfiki pracy pedagoga i logopedy, która wymaga ciągłości i systematyczności, nabór do usług tych specjalistek potrwa do 15 września 2022 r. i zostanie zamknięty o ile liczba wychowanków objętych usługą wyczerpie możliwości godzinowe specjalistek.

Usługi psychologa i terapeuty skierowane są do wszystkich wychowanków, którzy takiej pomocy wymagają. Nabór do tych specjalistek jest ciągły, zgłoszenia przyjmuję podczas całego roku.

Wypełnione przez kadrę placówki karty zgłoszenia wraz z podpisaną przez rodzica zgodą na udział w projekcie (na tym samym druku)  proszę składać w sekretariacie Centrum opieki nad Dzieckiem, ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie lub bezpośrednio u mnie (pod tym samym adresem) DO DNIA 15.09.2022 r.

Po zakwalifikowaniu do usługi specjalisty, dla wychowanków, którzy nie brali dotąd udziału w żadnej formie wsparcia, konieczne będzie wypełnienie kompletu dokumentów uczestnika projektu. Wszystkie związane z tym informacje oraz dokumenty prześlę w odrębnym mailu wraz z informacją o zakwalifikowaniu do usług.

W razie wątpliwości zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

karta zgłoszenia- MZ

Przypominamy, że projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn. Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, które na każdym etapie mogą zgłaszać indywidualne potrzeby.