Dzień dobry

Rozpoczynamy dodatkowy nabór na usługi Mobilnego Zespołu Specjalistów dla wychowanków PWD w ramach projektu  „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”.

W związku z rozszerzeniem kadry Mobilnego Zespołu przyjmuję zgłoszenia wychowanków do usług pedagoga.

Jeśli dziecko  ma problemy edukacyjne, nie potrafi się uczyć, ma zalecenia do pracy określone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną może uzyskać pomoc naszej specjalistki.

Dzieci z PWD zostaną objęte wsparciem z rekomendacji wychowawców/kierowników placówki za zgodą rodziców/opiekunów, którzy zostaną poinformowani o realizacji projektu. Na wniosek wychowawcy przyznana zostanie pierwsza godzina usługi specjalistycznej, następne zależne będą od oceny specjalisty po pierwszym kontakcie z dzieckiem.

Nabór trwać będzie od 6 do 15 kwietnia  2022 r.

Do naboru wypełnione zostać muszą tylko „karty zgłoszenia” (przesyłam w załączniku, proszę o dwustronne drukowanie w miarę możliwości) z adekwatnym uzasadnieniem i  zgodą podpisaną przez rodzica/opiekuna wychowanka. Należy je składać w sekretariacie Centrum Opieki nad Dzieckiem (ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie) lub drogą mailową na adres  arokita-zeluk@cod.szczecin.pl (można przesyłać skany ze wszystkimi podpisami, z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych) a następnie oryginały.

Po otrzymaniu przez PWD informacji o zakwalifikowaniu uczestnika do usługi konieczne będzie, w przypadku wychowanków nie biorących dotąd udziału w projekcie, wypełnienie pozostałych dokumentów (które prześlę) wynikających z regulaminu  i przekazanie ich najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji usługi.

karta zgłoszenia- MZ

Przypominamy, że projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn. Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, które na każdym etapie mogą zgłaszać indywidualne potrzeby.