Samodzielni

„Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Głównym celem projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności usług społecznych dla 821 mieszkańców Szczecina. Działania w ramach projektu realizowane będą od 01.06.2019 r. do 30.06.2023 r. przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie (COnD). Wsparciem zostaną objęte dzieci z 20 placówek wsparcia dziennego, rodziny doświadczające trudności wychowawczych, usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej, rodzice zastępczy oraz pracownicy systemu wsparcia dziecka i rodziny.

W projekcie COnD realizuje cele szczegółowe poprzez:

  1. Rozszerzenie oferty w 20 placówkach wsparcia dziennego dla 320 dzieci i ich rodzin w okresie 01.06.2019 – 30.06.2023. W ramach zadania będzie działać zespół mobilnych specjalistów – psychologów, pedagogów, terapeutów i logopedów, zrealizowany zostanie program „Sztuka budowania”, warsztaty kulinarne oraz komputerowe dla dzieci, a także turnieje sportowe.
  2. Rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie i uruchomienie od 01.01.2020 dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 osób. W ramach zadania powstaną dwie nowe, w pełni wyposażone i dostosowane do potrzeb dzieci placówki opiekuńczo – wychowawcze.
  3. Wsparcie procesu usamodzielniania dla 30 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W ramach zadania zrealizowany zostanie „Rejs ku dorosłości” – warsztaty stacjonarne oraz wyjazdowe dla osób usamodzielniających się oraz opieka mentora.

Projekt wpłynie na rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Szczecin, zmniejszenie barier równościowych, architektonicznych oraz zwiększenie dostępności informacji nt. istniejących możliwości wsparcia. Dzięki szkoleniom, kadra instytucji wsparcia rodziny podniesie swoje kompetencje, a co za tym idzie będzie efektywniej wspierać rodziny w potrzebie. Dwie nowe placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewnią miejsca dla 22 wychowanków pieczy zastępczej, a wsparcie procesu usamodzielnienia wzbogaci działania skierowane do osób opuszczających pieczę zastępczą.

Wartość projektu wynosi 9 901 925,09 zł, w tym:

- dofinansowanie z UE 8 416 636,32 zł,

- dofinansowanie z BP 621 288,77 zł,

- wkład własny 864 000,00 zł.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn. Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, które na każdym etapie mogą zgłaszać indywidualne potrzeby.

Samodzielni - regulamin uczestnictwa-aktualizacja 2022

Więcej informacji o projekcie także na stronach internetowych realizatorów:

http://mopr.szczecin.pl/strona_glowna/samodzielni_-_kompleksowy_system_wsparcia_dziecka_i_rodziny_zastepczej/

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131225.asp