Zapraszamy do skorzystania z możliwości rozszerzenia oferty wsparcia dziennego o usługi mobilnego zespołu specjalistów.

Na kolejny rok szkolny oferujemy dodatkowe wsparcie PWD w postaci mobilnego zespołu specjalistów, który stanowi kadra w osobach dwóch psychologów, dwóch pedagogów, dwóch terapeutów i dwóch logopedów. Specjaliści świadczą usługi dla wychowanków na terenie poszczególnych PWD, przyjeżdżają do dziecka w ustalonym terminie.

Dzieci z PWD mogą zostać objęte wsparciem z rekomendacji wychowawców placówki za zgodą rodziców/opiekunów, którzy zostaną poinformowani o realizacji projektu. Na wniosek wychowawcy przyznana zostanie pierwsza godzina usługi specjalistycznej, następne zależne będą od oceny specjalisty po pierwszym kontakcie z dzieckiem.

Nabór trwać będzie od 09.09.2020 r. do 23 września 2020 r. Na usługi psychologa oraz terapeuty ogłaszam nabór ciągły tj. pozostaje możliwość zgłaszania wychowanków w dowolnym czasie, w razie zaistniałej potrzeby, w sytuacji kryzysowej, kiedy na dziecko spadną nieprzewidziane problemy, emocje, z którymi sobie nie radzi. Również w tych przypadkach konieczne będzie dopełnienie formalności, jednak nie wątpię, że uda nam się to zrobić jak najszybciej i zapewnić dziecku niezbędną pomoc w krótkim czasie.

Wypełnione „karty zgłoszenia” (zawierające „zgodę rodzica/opiekuna kandydata”) należy składać w sekretariacie Centrum Opieki nad Dzieckiem (ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie) lub drogą mailową na adres  arokita-zeluk@cod.szczecin.pl (można przesyłać skany ze wszystkimi podpisami, z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych) a następnie oryginały. Pozostałe dokumenty po zakwalifikowaniu!!!

Po zakwalifikowaniu uczestnika do danej formy wsparcia konieczne jest wypełnienie pozostałych dokumentów wynikających z regulaminu (załączniki do regulaminu)  i dostarczenie ich najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji usługi.

 

karta zgłoszenia- MZ