Mieszkania Chronione

  • Przeznaczone są dla usamodzielnianych wychowanków przebywających w pieczy zastępczej – zarówno w formie instytucjonalnej jak i rodzinnej, zasady ich funkcjonowania określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 822 w sprawie mieszkań chronionych
  • Do mieszkania chronionego może zostać przyjęty wychowanek po co najmniej rocznym pobycie w pieczy zastępczej lub co najmniej 3 letnim pobycie w rodzinie zastępczej spokrewnionej
  • Pobyt w mieszkaniu chronionym może trwać dwa lata, w szczególnych przypadkach może on zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia
  • W każdym mieszkaniu pieczę nad jego mieszkańcami sprawuje konsultant.
  • Za pobyt w mieszkaniu chronionym jego mieszkańcy ponoszą odpłatność w kwocie, którą ustala indywidualnie MOPR dla każdego mieszkańca
  • Obecnie w zasobach miasta jest 5 mieszkań chronionych dla wychowanków pieczy zastępczej, łącznie zapewniają one 31 miejsc.
ul. Kaszubska 12
Szczecin
ul. Pocztowa 27b
Szczecin
ul. Królowej Jadwigi 45a
Szczecin
ul. Jana Kazimierza 19 c
Szczecin
al. Piastów 5/5
Szczecin