Konferencja poświęcona została szeroko pojętej tematyce wspierania rodzin: zarówno rodzin ze środowisk patologicznych i zagrożonych, jak również rodzin (szczególnie zaś dzieci) wymagających pomocy w związku różnorodnymi sytuacjami kryzysowymi. Prelegentami były osoby o dużym doświadczeniu zawodowym i bogatym zasobie praktycznej wiedzy. W interesujący, a chwilami i wzruszający sposób przedstawiono działania kuratora sądowego, rolę pedagoga szkolnego oraz asystenta rodziny, znaczenie wspólnot samopomocowych w terapii rodzin z uzależnieniem oraz zadania realizowane przez Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego.
Wśród uczestników – słuchaczy konferencji – znaleźli się przedstawiciele miejskich i regionalnych ośrodków pomocy społecznej, poradni psychologiczno-pedagogicznych, sądów, przedszkoli, szkół i uczelni wyższych. Swoją obecnością zaszczycili nas także przedstawiciele Urzędu Miasta oraz Urzędu Marszałkowskiego.