Samodzielni

Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

na lata 2014-2020 w ramach działania 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Głównym celem projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności usług społecznych dla 821 mieszkańców Szczecina. Działania w ramach projektu realizowane będą od 01.06.2019 r. do 31.12.2022 r. przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie (COnD). Wsparciem zostaną objęte dzieci z 20 placówek wsparcia dziennego, rodziny doświadczające trudności wychowawczych, usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej, rodzice zastępczy oraz pracownicy systemu wsparcia dziecka i rodziny.

W projekcie COnD realizować będzie cele szczegółowe projektu poprzez:

  1. Rozszerzenie oferty w 20 placówkach wsparcia dziennego dla 320 dzieci i ich rodzin w okresie 01.06.2019 – 31.12.2022. W ramach zadania powstanie zespół mobilnych specjalistów, zrealizowany zostanie program „Sztuka budowania”, warsztaty kulinarne oraz komputerowe dla dzieci, a także turniej piłki nożnej.

  2. Rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie i uruchomienie od 01.01.2020 dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 osób. W ramach zadania powstaną dwie nowe, w pełni wyposażone i dostosowane do potrzeb dzieci placówki opiekuńczo – wychowawcze.

  3. Wsparcie procesu usamodzielniania dla 30 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W ramach zadania zrealizowany zostanie „Rejs ku dorosłości” – warsztaty stacjonarne oraz wyjazdowe dla osób usamodzielniających się oraz opieka mentora.

Projekt wpłynie na rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Szczecin, zmniejszenie barier równościowych, architektonicznych oraz zwiększenie dostępności informacji nt. istniejących możliwości wsparcia. Dzięki szkoleniom kadra instytucji wsparcia rodziny podniesie swoje kompetencje, a co za tym idzie będzie efektywniej wspierać rodziny w potrzebie. Dwie nowe placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewnią miejsca dla 22 wychowanków pieczy zastępczej, a wsparcie procesu usamodzielnienia wzbogaci działania skierowane do osób opuszczających pieczę zastępczą.

Wartość projektu wynosi 9 901 925,09 zł w tym dofinansowanie z UE 8 416 636,32 zł.

Więcej informacji o projekcie na stronach internetowych realizatorów:

http://mopr.szczecin.pl/strona_glowna/samodzielni_-_kompleksowy_system_wsparcia_dziecka_i_rodziny_zastepczej/

Harmonogram wsparcia Mobilnego Zespołu Specjalistów – wrzesień 2019

Szanowni Państwo, udostępniamy aktualny plan usług specjalistów – psychologa, pedagoga, terapeuty i logopedy. harmonogram-mobilny zespół specjalistów – wrzesień 2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na „Usługi mobilnego zespołu specjalistów w Placówkach Wsparcia Dziennego w skład, którego wchodzą: psycholog, pedagog, logopeda, terapeut

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RR/RPZP-K009/19 W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Szanowni Państwo, Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych, projektora, ekranu oraz tablicy multimedialnej Skan przygotowanej i

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

Szanowni Państwo, Zapraszamy do złożenia oferty na: dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie. Informacje o zamówieniu

Nabór drużyn do Turnieju piłki nożnej miedzy Placówkami Wsparcia Dziennego w Szczecinie – „Odkop Marzenia”

Rozpoczynamy nabór drużyn do Turnieju piłki nożnej miedzy Placówkami Wsparcia Dziennego w Szczecinie – „Odkop Marzenia”.  Wypełnione formularze  – „karta zgło

Zapytanie ofertowe nr 2/RR/RPZP-K009/19 w trybie rozeznania rynku

Szanowni Państwo, Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na: Zabezpieczenie medyczne czterech edycji Turnieju Piłki Nożnej Placówek Wsparcia Dziennego „Odkop Mar